Warning: Table './tehnicas_site/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM sessions WHERE timestamp < 1718941663 in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Vară ,,fierbinte” pentru FONDURILE EUROPENE 2014-2020 | TTonline

Vară ,,fierbinte” pentru FONDURILE EUROPENE 2014-2020

Vară ,,fierbinte” pentru FONDURILE EUROPENE 2014-2020

Semnalele oficiale ale Autorităţilor de Management par să indice mult aşteptatul ,,avânt” al programelor finanţate din FESI în actualul cadru financiar 2014-2020, destinate mediului privat. Lunile de vară ale acestui an aduc lansări de programe şi de noi ghiduri specifice în consultare, dintre care reţinem, în acest articol, o serie de măsuri relevante.

 • 11 Iulie: deschiderea sesiunii anuale de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare. Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare. Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale. Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înființate sau în activitate (IMM-uri sau întreprinderi mari) care realizează proiecte de investiții de minimum 44 milioane lei (valoarea cheltuielilor eligibile, plus valoarea cheltuielilor neeligibile ale planului de investiții, mai puțin valoarea TVA aferentă). În cadrul acestei scheme de ajutor de stat sunt eligibile toate regiunile de dezvoltare, inclusiv București-Ilfov, cu diferențe în ce privește intensitatea maximă admisibilă a ajutorului de stat. Termen limită: 22.08.2016 Detalii: http://www.mfinante.gov.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii
 • 27 Iulie: deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Apelului 2.1.A/2016 - Microîntreprinderi al Programului Operaţional Regional 2014-2020 - A.P. 2 – P.I. 2.1. ,,Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin incurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Bugetul total alocat apelului de proiecte este de 234,12 milioane euro.

Proiectele ce vor fi selectate vor fi finanțate în baza Schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin care se acordă sume sub formă de granturi de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (maxim 200.000 euro/întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi).

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel sunt microîntreprinderi din toate regiunile de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov și a teritoriului acoperit de instrumentul ITI Delta Dunării, care au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (>0 lei).

Vor fi finanțate următoarele tipuri de investiții:

 • lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, precum și achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
 • investiții în active necorporale;
 • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.

Cererea de finanțare și documentele anexe se vor depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei MySMIS.

Termen limită: 27.01.2017

Detalii: http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

 

 • Ghiduri specifice în variantă consultativă aşteptate - luna iulie:
 • POR 2014-2020 - AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, P.I. 2.2. - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii cu activitate de cel puțin un an fiscal integral, inclusiv întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.

Prin această operațiune se vor acorda granturi și credite combinate cu granturi pentru investiții în construcția, modernizarea, extinderea și dotarea cu active a spațiilor de producție/servicii, dar și pentru alte tipuri de investiții: activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice; promovarea produselor și serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice; activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc).

Detalii: http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html  

 • POCU 2014-2020 – O.S. 3.12 – Măsuri destinate îmbunătățirii nivelului de cunoștințe/ competențe ale angajaților.

Prin această măsură vor fi susținute următoarele tipuri de acțiuni:

 - Participarea angajaților la programe de for­mare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfec-ționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din dome­niile de specializare inteligentă conform SNCDI; o atenție deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaților vârstnici;

- Evaluare/ validare și certificare pentru recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

- Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

Detalii: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

 • Ghiduri specifice în variantă consultativă aşteptate în luna august:
 • POCU 2014-2020 – O.S. 3.8 – Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și a antreprenorilor – specialități inteligente, măsuri de outplacement.

Obiectivul general al măsurii este creșterea numărului de angajați care beneficiază de instru­mente, metode, practici etc. standarde de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv. Prin această măsură se are în vedere implementarea unor scheme de ajutor de stat și ajutor de minimis, în toate regiunile de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov.

 • POCU 2014-2020 – O.S. 3.7 – Antreprenoriat, creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Prin această măsură se are în vedere acordarea de granturi pentru persoane fizice și IMM-uri cu durata de funcționare până la 1 an, precum și de instrumente financiare, eligibile fiind toate regiunile de dezvoltare, cu excep-ția regiunii București-Ilfov. Implementarea se va face prin selectarea/desemnarea unui administrator al schemei de Grant Global în dome­niul antreprenoriatului, respectiv prin selectarea/desemnarea entității responsabile cu gestionarea instrumentelor financiare.

Detalii: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

 Septembrie: estimare lansare apeluri de proiecte:

 •  POC 2014-2020 – Axa I – Acțiunea 1.1.1.2 – Proiecte pentru clustere de inovare.

Bugetul alocat apelului este previzionat la suma de 172,74 milioane lei.

Acest tip de proiect se adresează clus­terelor de inovare, fiind finanțate investiții pentru cercetare-dezvoltare, activități de inovare și activități de exploatare în clusterele inova­tive. Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, între­prinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari,precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit, alți opera­tori economici afiliați și alte autorități și instituții publice care pot asigura suport de specialitate în cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare sau în asigurarea mediului de testare a produsului inovativ în condiții cât mai apropiate de cele reale) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

 • POC 2014-2020 – Axa I – Acţiunea 1.2.2.1 – Proiect tehnologic inovativ.

Bugetul alocat apelului este previzionat la suma de 281 milioane lei.

Detalii: http://www.research.ro/ro/articol/3894/despre-ancsi-anunturi-competitii-cdi-2016-prin-poc-axa1-2014-2020și http://www.poc.research.ro/ghid-unic-competitii-axa-1

 • De asemenea, este de așteptat ca, în următoarele luni, AFIR să lanseze sesiunea 2016 a Cererii de proiecte pentru finanțare în cadrul SubMăsurii 6.4. din PNDR 2014-2020 – “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, ce vizează microîntreprinderile și întreprinderile mici existente și nou-înființate din spațiul rural. Varianta consultativă a Ghidului Solicitantului a fost publicată în luna martie a.c.

Detalii: http://www.apdrp.ro/


MIOARA SĂPAŞU este General Manager Corevents Management


2248 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.