Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Până la 250.000 lei ajutor de minimis pentru IMM-urile din domenii industriale de activitate | TTonline

Până la 250.000 lei ajutor de minimis pentru IMM-urile din domenii industriale de activitate

Până la 250.000 lei ajutor de minimis pentru IMM-urile din domenii industriale de activitate

Ajutorul de minimis este disponibil prin Programul Naţional Multianual de Microindustrializare, derulat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin struc­tura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

 Un nou program naţional multianual de sprijinire a IMM-urilor va fi lansat anul acesta de către MECRMA - Programul Național Multianual de Microindustrializare. Programul se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mij­locii, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor - doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații - cu excepția grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activități industriale n.c.a

 

Prin Program se acordă sume de bani nerambursabile ce reprezintă ajutor de minimis, până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 250.000 lei per beneficiar.

Pentrul anul 2016, Programul beneficiază de o alocare bugetară de 60.890.000 lei, prin care se estimează că vor fi susținuți un număr de minim 244 de beneficiari.

Programul finanțează următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 • achiziția de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv soft­ware-ul aferent, necesare desfășurării activităților pentru care se solicită finanțare, cu excepția jocurilor de noroc meca­nice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor și automatelor muzicale;
 • achiziția de aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cân­tare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziția de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren sim­bol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost;
 • investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;
 • achiziția de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video,etc.);
 • achiziția de spații de lucru, spații de pro­ducție, inclusiv din elemente prefabricate, care nu trebuie să aibă destinație locativă și trebuie să fie funcționale la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 • achiziția de bunuri prevăzute la subgru­pele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și mate­riale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru apro­barea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
 • costurile cu realizarea unui site (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting) pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, \n limita maximă a 10.000 lei;
 • achiziția de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, pre­cum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pen­tru care se solicită finanțare;
 • achiziția de instalații de încălzire sau clima­tizare aferente spațiului de lucru sau producție;
 • cursuri de dezvoltare a abilităților antre­prenoriale – pentru asociatul/administratorul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antre­prenorială în limita a maxim 4.500 lei;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizeazăcredit pentru imple­mentarea proiectului;
 • costuri de consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligi­bilă la decont a proiectului, mai puțin consultanța - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanțare).

 

 Principalele criterii de eligibilitate pentru solicitanți sunt:

 • asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, con­form art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
 • au cel puțin 2 exerciții financiare încheiate la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru și nici datorii eșalonate;
 • reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile;
 • angajează până la depunerea decontului minim 2 salariați pe perioadă nedeterminată cu program normal de 8 ore pe zi și mențin numărul de salariați pe perioadă nedeterminată existenți la momentul deschiderii înscrierii on-line a planului de afaceri cumulat cu locurile de muncă cu normă \ntreagă și pe perioadă nedeterminată nou create în cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pen­tru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.

 Admiterea în Program se face în ordinea punctajului obținut la evaluare planurilor de afaceri, în limita bugetului alocat Programului. Departajarea între proiectele cu punctaje egale se va face, în primul rând, în funcție de:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri,
 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților începând cu anul 2014/șomerilor,
 • valoarea procentului aferent aportului pro­priu la valoarea eligibilă a proiectului și alte criterii.

Procedura de implementare a Programului Național Multianual de Microindustrializare 2016 este disponibilă pe site-ul Direcției PoliticiAntreprenoriale și Implementare Programe pen­tru IMM: http://www.aippimm.ro, în secțiunea Programe 2016. Data de la care este activă sesiunea de înregistrare on-line a planurilor de afaceri se va comunica pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

 

 Alte programe multianuale pregătite de lan­sare pentru anul 2016 de către DPAIPIMM sunt:

 • Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016,
 • Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață COMER}-SERVICII 2016,
 • Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START 2016.
 • De asemenea, un program național nou de susținere a IMM-urilor este Programul națio-nal multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural.

Procedurile de implementare ale acestor programe sunt publicate pe site-ul instituției. Semnalăm faptul că aceste proceduri conțin noutăți față de anii anteriori, atât de ordin operațional, cât și în privința criteriilor de punctare și departajare a proiectelor.

Notă: Acest articol prezintă informaţiile disponibile din surse oficiale la data trimiterii la tipar. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv si nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.

 

 


 MIOARA SĂPAŞU  este General Manager  Corevents Management


2019 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.