Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
„Creșterea eficienței energetice la utilizatori - De la cuvinte la acţiuni în domeniul eficienţei energetice” | TTonline

„Creșterea eficienței energetice la utilizatori - De la cuvinte la acţiuni în domeniul eficienţei energetice”

„Creșterea eficienței energetice la utilizatori - De la cuvinte la acţiuni în domeniul eficienţei energetice”

Evenimentul cu tema precizată anterior a fost organizat de către CNR-CME în cadrul Programului „Platforma comună de colaborare între CNR-CME și ONG-urile membre CNR-CME” şi a avut loc în ziua de 14 octombrie 2016 la Centrul Expoziţional ROMEXPO. Firma Electromagnetica SA şi-a asumat de asemenea rolul de organizator. ANRE, INCDE ICEMENERG, asociaţia IRE precum şi ROMEXPO au fost parteneri la organizarea  evenimentului.

Conferinţa a fost moderată de către dl. dr. ing. Vasile Rugină, consilier CNR- CME. Deschizând lucrările, dl. Rugina a arătat că promovarea eficienţei energetice este una din cele trei priorităţi naţionale în domeniul energiei asumate de România în cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR) 2016. Măsurile de eficientizare a consumurilor energetice, diseminate în mod susţinut către consumatori vor sta la baza tuturor deciziilor viitoare ce vor fi luate în cadrul Uniunii Europene a Energiei şi implicit la nivel naţional şi sunt elemente esenţiale în scăderea facturilor cu energia. CNR-CME promovează continuu dialogul constructiv cu toţi factorii interesaţi, contribuind astfel la îmbunătăţirea cadrului legislativ/normativ, la diseminarea celor mai noi realizări tehnico-ştiinţifice, la schimbul de bune practici, la înlăturarea barierelor din domeniul creşterii eficienţei energetice.

Dna Iuliana LAZĂR, expert ANRE, a prezentat lucrarea „Eficienţa energetică în România - indicatori, tendinţe şi politici”, lucrare care a prezentat sintetic evoluția indicatorilor și politicile referitoare la eficiența energetică în România. România se încadrează în rândul puținelor țari cu evoluţii pozitive ale PIB și rate importante de  reducere a consumului de energie. Intensitatea energetică la nivelul economiei naţionale înregistrează de mulţi ani o tendinţă convingătoare de scădere fiind în prezent, conform datelor Consiliului Mondial al Energiei, mai mică decât media mondială şi cu (numai) 18% mai mare ca media UE.

Principalele ministere și instituții cu responsabilităţi în domeniu acționează spre îmbunătățirea eficienței energetice, promovarea surselor regenerabile de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Transpunerea legislației UE în legislația românească este o parte pozitivă, oferind un cadru legislativ și  mecanisme noi de finanțare specifice.  Legea nr. 121/ 2014 prevede condițiile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor care vizează creșterea eficienţei energetice în toate sectoarele economice și sociale din România.

Noul Plan Național de Acțiune pentru Eficiența Energetică – PNAEE III  prevede implementarea de măsuri similare celor incluse în planurile anterioare, în continuarea efortului de a respecta angajamentele asumate. Trebuie puse în aplicare politici și măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea eficienței energetice, asigurându-se astfel dezvoltarea durabilă.

Dna prof. dr. Roxana Pătraşcu a prezentat lucrarea „Oportunitatea serviciilor energetice pentru promovarea eficienţei energetice
Cursuri de formare continuă în domeniul eficienţei energetice”
realizată de un colectiv de autori de la Facultatea de Energetică din UP Bucureşti alcătuit din prof. dr. ing.  Roxana Pătraşcu, prof. dr. ing. Horia Necula şi prof. dr. ing. Eduard Minciuc. După o prezentare sintetică a prevederilor legale specifice (Legea 1212014 privind eficienţa energetică, „Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie” şi „Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici pentru industrie şi localităţi şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice” , „Ghidul de elaborare a auditurilor energetice” etc ), au fost furnizate detalii privind activităţile desfăşurate în cadrul Facultăţii de Energetică privind atestarea managerilor energetici şi auditorilor energetici. Astfel, pregătirea cursanţilor pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri termoenergetice în industrie cuprinde nouă module  cu o durată de 60 de ore şi care conţin atât pregătire teoretică (la distanţă – 30 ore) cât şi  pregătire practică (laboratoare, aplicaţii, studii şi analize de caz - 30 ore – desfăşurată sub formă de întâlniri directe). Examinarea finală se face sub formă de test grilă în ultima zi  a sesiunii de întâlniri directe. Cursurile pentru autorizarea în vederea elaborării de bilanţuri electroenergetice au o structură similară, tematica fiind în mod evident diferită. Pregătirea cursanţilor în domeniul managementului energetic în vederea atestării managerilor energetici cuprinde 11 module  cu o durată de 90 de ore şi care conţin pregătire teoretică (la distanţă – 60 ore) şi pregătire practică (laboratoare, aplicaţii, studii şi analize de caz - 30 ore – desfăşurată sub formă de întâlniri directe). Examinarea finală se face sub formă de test grilă în ultima zi  a sesiunii de întâlniri directe. Au fost prezentate programele analitice ale cursurilor precum şi modul de înregistrare a cursanţilor.

Lucrarea „Eficienţă energetică prin EnergoBit ESCO - Centrală de cogenerare a Hotelului CITY Plaza Cluj- Napoca” prezentată de dl. Sorin HANJA – Manager Departament, EnergoBit a descris sintetic şi convingător competențele EnergoBit ESCO, principiul de funcționare al cogenerării, date tehnice ale proiectului (unitate de cogenerare pe gaz natural cu motor cu piston de cogenerare pe gaz natural cu putere electrică = 2 x 33 kW şi putere termică = 2 x 71.5 kW) şi avantajele soluţiei tehnice propuse, mecanismul de funcționare a Contractului de performanță energetică (care include asigurarea mentenanței preventive și corective a motoarelor de cogenerare). Investiția este ușoară, rapidă și integrabilă cu echipamentele clasice de producție a energiei termice. Proiectul asigură 65% din necesarul de energie termică anuală aferentă hotelului şi asigură o dezvoltare durabilă și o protecție a mediului înconjurător prin utilizarea eficientă a energiei termice și electrice. Implementarea sa poate genera reducerea consumului  de energie electrică din reţeaua publică cu  minim 53% și reducerea costurilor energetice globale de peste 20% anual. Se aşteaptă reducerea costurilor cu energia şi recuperarea investițiilor într-un timp cât mai scurt (sub şapte ani). La finalul contractului de performanță energetică se va realiza transferul gratuit al instalațiilor în stare bună funcționare către beneficiar. Proiectul încurajează agenții economici din domeniul hotelier și nu numai să inițieze și să  realizeze proiecte similare.

Un colectiv de cercetători de la INCDE ICEMENERG coordonat de dl. dr. ing. Andrei Adrian Adam a întocmit lucrarea „Creșterea eficienţei energetice în SACET”, lucrare care a fost prezentată de dna Crăiţa Totolo. În cadrul activităţilor de inginerie, INCDE-ICEMENERG efectuează şi audituri energetice de tipul termoenergetic, electroenergetic şi complex atât la companii din sectorul energetic cât şi la firme din sectoarele de consum final (industria metalurgică, industria extractivă, industria constructoare  de maşini, industria chimică, industria petrolieră, complexe comerciale  etc). Au fost realizate audituri energetice în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în numeroase oraşe ale ţării printre care Suceava, Iaşi, Focşani, Cluj, Timişoara, Craiova, Braşov, Piteşti, Ploieşti etc. Din analizele făcute a rezultat că la toate SACET din ţară reţelele de termoficare au devenit supradimensionate prin reducerea numărului de consumatori în urma debranşărilor şi că de cca. 25 ani nu s-au mai făcut investiţii pentru modernizarea reţelelor termice, a punctelor termice, a centralelor termice de cvartal. Sunt necesare acţiuni de redimensionare a reţelelor de transport şi distribuţie, înlocuirea conductelor existente cu conducte moderne, montarea de sisteme de monitorizare a pierderilor cu transmiterea semnalului la dispecerat etc. Pe baza pierderilor tehnologice rezultate din bilanţul energetic realizat pentru SACET şi a altor elemente precum costurile de producere a energiei termice, cheltuielile aferente modernizării SACET, cheltuielile pentru protecţia mediului şi împreună cu avizul autorităţii de reglementare ANRSC, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc sau modifică  tarifele locale de furnizare a energiei termice.

Lucrarea „Evaluarea eficienţei energetice în iluminat. Iluminatul cu LED în locuinţe şi spaţii publice” prezentată de Dl. prof. dr. ing. Stelian MATEI, director ştiinţific ELECTROMAGNETICA a conţinut o analiză a situației iluminatului eficient în România (inițiative şi politici) şi argumente pentru o re-gândire a conceptualizării noii modalități de iluminare. LED-urile se utilizează tot mai mult în iluminat pentru că înregistrează consum energetic redus, durată de viaţă îndelungată, cost redus de mentenanță, avantaje ecologice (fără mercur şi sticlă). În urmă cu doar 15 ani penetrarea tehnologiei de tip SSL cu LED în iluminat era privită cu scepticism dar până în anul 2020 va avea o pondere de aproape 80% în iluminatul general. Normele de performanţă, ca urmare a introducerii iluminatului cu LED, au impus criterii specifice în aprecierea eficienţei. Nu există însă acțiuni/strategii menite să încurajeze implementarea soluțiilor de iluminat cu LED. Instalațiile sunt în general concepute mai mult pentru a răspunde la gustul subiectiv decât cu considerarea serioasă a cerințelor reale de iluminat. Nu există criterii pentru evaluarea calității produselor de către cumpărător (din cauza informațiilor asimetrice). Vânzătorul este încurajat să propună produse de calitate scăzută prezentându-le ca pe bunuri de înaltă calitate. Criza economică recentă şi creşterea costurilor cu energia au scos la lumină probleme grave structurale care afectează iluminatul public. Procedurile de achiziţie nu au vizat întotdeauna îmbunătăţirea instalaţiilor existente şi economisirea energiei. La nivel naţional este necesară promovarea unui program special privind sistemele de iluminat cu LED-uri. Este necesară de asemenea promovarea şcolii de iluminat modern.

Prof. dr. ing. Radu Pentiuc de la  Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost autorul şi prezentatorul lucrării „Eficientizarea consumurilor energetice aferente consumatorilor din comunităţile administrative locale”. A fost prezentată evoluţia politicii şi legislaţiei  europene în domeniul eficienţei energetice din ultimul deceniu, rezultatele obţinute, perspectivele pentru anul 2030. A fost realizată o analiză similară pentru România. Se constată că consumul de energie electrică pe locuitor în ţara noastră este de două-trei ori mai mic. Din analiza datelor privind evoluţia consumului de energie electrică şi a preţurilor aferente, se poate trage concluzia că în România valoarea facturilor pentru energia electrică se va dubla în următorii 10-20 ani. Direcţiile principale care se impun pentru atingerea unor standarde ridicate de eficienţă energetică sunt:

 • Schimbarea comportamentului de consum al utilizatorilor echipamentelor electrice;
 • Monitorizarea și controlul energiei;
 • Înlocuirea echipamentelor ineficiente dar şi impunerea unor intervale de mentenanţă şi exploatare în conformitate cu manualele de utilizare
 • Producerea de energie regenerabilă pentru consumul propriu.
 • Realizarea de investiţii.

 

Au fost prezentate standardele naţionale şi internaţionale în domeniul iluminatului interior şi exterior, situaţia existentă şi perspectivele, bune practici în domeniu la nivel internaţional. A fost prezentat de asemenea un volum bogat de date şi informaţii privind potenţialul surselor regenerabile de energie în ţara noastră şi posibilităţile de valorificare a acestuia. O componentă importantă a prezentării a cuprins descrierea unui model teoretic (modelul DSF-Discounted Cash Flow) pentru analiza economică a unui proiect de concesiune, autorul considerând că decizia de concesionare este singura opţiune viabilă care să asigure respectarea tratatelor europene în domeniul politicilor energetice şi a angajamentelor asumate. Au fost de asemenea abordate probleme de protecţia mediului şi aspecte sociale.

„Stabilirea nivelului de ambiţie la renovarea fondului de clădiri publice” a fost titlul lucrării dlui dr. ing. Horia PETRAN –  INCD URBAN INCERC. Au fost prezentate rezultate ale proiectului RePUBLIC_ZEB realizat în perioada 1 martie 2014-31 octombrie 2016 în cadrul programului IEE. Proiectul a avut drept scop sprijinirea țărilor din sud-estul Europei pentru promovarea pe piață a unui set de soluții tehnice concrete pentru renovarea clădirilor publice la nivel nZEB prin creșterea încrederii actorilor cheie în atingerea nZEB și luarea de măsuri concrete pentru a accelera renovarea clădirilor publice existente. Activităţile realizate au inclus:

 • Analiza stocului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință.
 • Evaluarea stadiului actual și analiza oportunităților pentru renovarea clădirilor publice către nivelul nZEB.
 • Analiza economică a „pachetelor de măsuri” pentru renovare  nZEB.
 • Strategii și orientări pentru tranziția către nZEB.
 • Implicarea părților interesate și a autorităților relevante.

 

Au fost prezentate măsuri de eficientizare energetică a clădirilor (inclusiv costurile eferente), o metodologie de optimizare a costurilor şi de definire nZEB pentru renovare, acţiuni privind transformarea pieţei în vederea renovării la nivel nZEB. În final, dl. Petran a arătat că în prezent INCERC participă la mai multe proiecte în cadrul programului HORIZON 2020 printre care:

 • Building Knowledge Hub- BKH; scopul proiectului constă în dezvoltarea unei rețele de centre de cunoaștere și formare profesională (BKH) pentru furnizarea de cursuri practice, demonstraţii și servicii de consultanță complexă pentru implementarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).
 • An ENErgy Retrofit FUNDing rating tool – ENERFUND; proiectul urmăreşte dezvoltarea unui instrument care va evalua și clasifica oportunitățile de renovare a clădirilor dintr-o anumită amplasare (cartier, oraș) printr-o serie de indicatori și printr-un punctaj global (ex. punctaj realizat de o bancă pentru acordarea de credite în evaluarea clienților) 

A fost prezentat de asemenea clusterul Pro-nZEB care urmăreşte Crearea unui cadru de colaborare pentru dezvoltarea şi implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru promovarea clădirilor nZEB în România

Fiecare prezentare a fost urmată de întrebări şi discuţii care au dat un caracter puternic interactiv conferinţei. Acest lucru a fost subliniat de moderatorul manifestării la încheierea lucrărilor.


Dr. ing. Vasile Rugină, Consilier CNR+CME


1378 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Din sectiune

De acelasi autor

Citeste si

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.